1. Trung tâm Tuyển sinh

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7300779, số nhánh: 3001, 3002, 3003.

2. Trung tâm Trải nghiệm – Việc làm sinh viên

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7300668, số nhánh: 1.

3. Trung tâm Đào tạo & Dịch vụ Tin học – Ngoại ngữ

Địa chỉ: 

Điện thoại: 0254 7300668, số nhánh: .

4. Phòng Hành chính – Nhân sự

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7305456, số nhánh: 3020, 3027, 3028.

5. Phòng Tài chính – Kế toán

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7305456, số nhánh: 3030, 3039.

6. Phòng Quản lý đào tạo & Đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7300668, số nhánh: 2.

7. Phòng Công nghệ thông tin & Quản lý Cơ sở vật chất

Địa chỉ: Cơ sở 1, 80 Trương Công Định, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7305456, số nhánh: 3070, 3072, 3073.

8. Viện Đào tạo Sau đại học & Phát triển nguồn nhân lực

Địa chỉ: Cơ sở 2, 01 Trương Văn Bang, Tp. Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254 7300668, số nhánh: 3160, 3161, 3162.

9. Viện Đào tạo & Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 

Điện thoại: 0254 7300668, số nhánh: