Đánh giá rèn luyện

– Đánh giá rèn luyện là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên.

– Quy trình đánh giá rèn luyện:

  • Bước 1. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên tải Phiếu đánh giá rèn luyện tại mục “Biểu mẫu SV” ở cổng sinhvien.bvu.edu.vn và căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết.
  • Bước 2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên trên cơ sở các minh chứng xác nhận kết quả và phải có biên bản kèm theo.
  • Bước 3. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của sinh viên được công nhận bằng Quyết định của Hiệu trưởng. Sinh viên có thể xem kết quả rèn luyện của mình tại tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinhvien.bvu.edu.vn

– Sinh viên có xếp loại hạnh kiểm từ loại Tốt trở lên được xét cấp học bổng.