CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO

(Click để xem chi tiết)

 1. Thời gian và khối lượng học tập (Điều 9, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 2. Tiến độ đào tạo
 3. Tín chỉ (Điều 6, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 4. Học phần (Điều 4, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 5. Hướng dẫn đăng ký học phần (Điều 17, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 6. Hướng dẫn hủy, rút học phần (Điều 17, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 7. Đăng ký học vượt (Khoản 7b Điều 15, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 8. Đăng ký học lại, cải thiện điểm (Điều 18, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 9. Tổ chức thi giữa kỳ và thi kết thúc học phần (Điều 22, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 10. Đánh giá học phần (Điều 21, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 11. Tính điểm học phần (Điều 24, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 12. Cách tính điểm trung bình chung(Điều 25, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 13. Đánh giá kết quả học tập theo học kỳ, năm học (Điều 28, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 14. Xem điểm thi
 15. Cảnh báo kết quả học tập, buôc thôi học (Điều 29, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 16. Nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập (Khoản 6 Điều 15, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)
 17. Thời gian, điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp (Điều 34, Quy chế 01/QĐ-BVU ngày 01/7/2021)